Ordlista


Lagfart

Visar vem som är ägare till en fastighet

Fastighetsregister

Innehåller uppgifter om storlek på markområdet, andel i samfällda och servitut/nyttjanderätter mm.

Gravationsbevis

Visar om det finns inteckningar, pantbrev eller andra inskrivningar i fastigheten.

Inteckning/pantbrev

Ett pantbrev fungerar som ett bevis på att du har gjort en fastighetsinteckning. Pantbrevet, som banken i regel söker ut, pantsätts som säkerhet vid ett bostadslån och är utfärdat på ett visst belopp som motsvarar fastighetens hela värde, eller delar av det. Om du tar ett bostadslån och är tvungen att sälja din bostad för att betala tillbaka lånet, är det den som innehar pantbrevet som i första hand kommer att få pengarna för försäljningen.

Lantmäteriförrättning /Fastighetsförrättning

Styckning, klyvning, ägobyte, inlösen av tillandning, enskild vägförrättning, allmän vägförrättning är olika typer av lantmäteriförrättningar. 

Ett outbrutet område

Ett outbrutet område är en del av en fastighet som vid en lantmäteriförrättning bildas till en ny fastighet.

Överlåtelseskatt

Skatt som betalas av köparen.

4 % för hus och tomt.

2 % för aktielägenheter.

En köpare är befriad från överlåtelseskatt vid köp av första bostad, om köparen ej tidigare ägt minst hälften av ett bostadshus eller minst hälften av aktier /andelar som berättigar till besittning av en bostadsaktielägenhet och om köparen fyllt 18 år men är under 40 år. För att få befrielse krävs också att köparen använder, eller börja använda, huset/lägenheten som egen stadigvarande bostad.

Samfällt område

Område som ägs gemensamt av flera fastigheter, exempelvis byns gemensamma vattenområde.

Servitut/nyttjanderätt

Rätt för en fastighet att använda en annan fastighets område för tex väg, båtplats mm

Dolda fel

Om varken köpare, säljare eller besiktningsman har upptäckt något fel trots noggranna inspektioner är det ett dolt fel. Det är viktigt att komma ihåg att man i samband med tvister som gäller dolda fel även tar hänsyn till vad man som köpare kan förvänta sig av en byggnad av en viss ålder och hur länge en viss byggnadsdel förväntas hålla.

Säljarens ansvar för dolda fel är fem år för fast egendom.

Säljarens ansvar för dolda fel är två år för aktielägenhet.

Skatt på försäljningsvinst

Säljaren betalar skatt på försäljningsvinst om en vinst uppstår vid försäljningen.

Vinsten kan beräknas på olika sätt och skatten är 30-34 % av vinsten.

En försäljning av egen bostad är skattefri under förutsättning att du själv eller någon i din familj  utan avbrott bott stadigvarande i bostaden i minst 2 år under din ägartid. Till familjen anses höra make eller maka samt minderåriga barn.

Disponentintyg

Ett intyg som bostadsaktiebolagets disponent eller styrelseordförande ger ut och som innehåller fakta om bolaget t.ex. lägenhetens storlek, aktiernas nummer, bolagets lån, aktielägenhetens andel av eventuella lån, sammanställning av gjorda renoveringar och planerade renoveringar, 5-årsplan, mm.

Hembudsklausul

Finns i en del (ett fåtal) bostadsaktiebolag och innebär att den som redan äger aktier i bolaget har förtur att köpa aktierna före en som inte äger aktier i bolaget.

Legotomt/arrendetomt

En tomt som man inte äger utan betalar en årlig avgift för. Legotomter är vanligast i kommunerna, tex i Mariehamn. Det finns ofta möjlighet att  lösa in legotomten för att bli ägare till tomten.

Tillandning

Område vid stranden som uppstått på grund av landhöjningen. Är du ägare av marken ovanför tillandning kan du ansöka om att få lösa in den.

Energiceritfikat

Visar en byggnads energiförbrukning och ger även förslag till förbättringar som sänker energiförbrukningen.

Utgångspris

Pris som säljaren är villig att sälja för, men om flera spekulanter är villiga att betala utgångspriset så kan budgivning ordnas mellan de personer som accepterat utgångspriset.

Begärt pris

Innebär att den som först accepterar att betala det begärda priset är köpare.

Ingen budgivning ordnas.

Stängningsdatum

Bestäms när en kund accepterat utgångspriset, övriga kunder har då möjlighet att senast på den bestämda stängningstiden acceptera utgångspriset.

De om accepterat utgångspriset inom utsatt tid kallas till en budgivning.

Budgivning

Budgivningen hålls på vårt kontor och sker muntligt. Före budgivningen börjar går vi igenom viktiga villkor för affären som tex  betalningstid, tillträde, minimihöjning av anbud mm. Budgivare kan höja sitt bud obegränsat antal gånger. Det är bra att vara väl förberedd inför budgivningstillfället. Före slutbudet gör vi en nedräkning ”första, andra, tredje”, och därefter är budgivningen avgjord.

Offentligt köpvittne

Ett köpebrev gällande fast egendom skall undertecknas av ett offentligt köpvittne som utses av Lantmäteriverket. På 3 Partners Ab är vi tre offentliga köpvittnen.

Hembygdsrätt

En person som är född, uppvuxen och bor på Åland har åländsk hembygdsrätt.

Hembygdsrätten förloras om man varit bosatt utanför Åland mer än fem år. (Undantag finns för studerande.)

En person som varit fast bosatt på Åland under fem år och är finsk medborgare kan ansöka om åländsk hembygdsrätt.

En person med hembygdsrätt kan köpa fastigheter på Åland utan begränsningar.

För att köpa aktielägenhet krävs inte hembygdsrätt.

Jordförvärvstillstånd

Personer utan hembygdsrätt kan ansöka om jordförvärvstillstånd till Ålands landskapsregering om de vill köpa mark på Åland. Jordförvärvstillstånd beviljas i regel om markområdet finns på planerat område dock med villkoret att det gäller för fast bosättning. För att köpa aktielägenhet krävs inte jordförvärvstillstånd.