Ska du sälja?

Låt oss hjälpa dig! Vi är ett tryggt alternativ och vi tar dig från start till mål med försäljningen av ditt objekt vare sig det gäller en bostadsfastighet, en aktielägenhet eller ett annat objekt.

I förmedlingsuppdraget ingår bl.a. en fri värdering av ditt objekt. Vi erbjuder god service och lotsar dig igenom allt som rör försäljningen! Se här nedan en beskrivning av försäljningens tre steg.

 

Före försäljningen

Tillsammans med säljaren tar vi fram grundläggande information om byggnadsår, renoveringar, byggnadens storlek, ritningar, tekniska lösningar för värme, vatten, avlopp med mera. En utredning och genomgång av beskattningen i samband med försäljning sker redan i detta skede. Säljaren undertecknar ett förmedlingsavtal med villkor gällande affären. Du behöver kontakta din bank om din fastighet är pantsatt till säkerhet för lån.

Vi tar fram ytterligare uppgifter från Lantmäteriverkets register gällande arealer, vägrätter, inteckningar, kartor med mera och från kommunen får vi uppgifter om detaljplaner, byggrätter, avlopps- och vattenledningsnät i området.

Säljaren anlitar en besiktningsman som gör en oberoende besiktning av huset. Besiktningsmannen skriver ett protokoll och redogör för direkta skador, men även för så kallade riskkonstruktioner som kan leda till framtida problem i huset. Denna besiktning är inget krav, men vi rekommenderar att den görs. Besiktningen är en säkerhetsåtgärd för säljaren.

Säljaren ansvarar för dolda fel fem år efter att försäljningen gjorts. Säljaren är enligt lag skyldig att upplysa köparen om fel och brister som säljaren är medveten om eller misstänker, detta kallas säljarens upplysningsplikt. Köparen har nytta av besiktningen t.ex. vid framtida renoveringar eftersom den innehåller information om fastigheten och dess skick. Det är också möjligt för köparen att anlita en egen besiktningsman.

Enligt lag skall en energideklaration som redogör för byggnadens energianvändning göras. När alla fakta är insamlade utgör dessa en bra grund för att fatta ett beslut om fastighetens pris.

”En bild säger mer än tusen ord” därför är det viktigt att bostaden är representativ när fotograferingen görs. Styling kan vara ett alternativ för att göra bostaden mer attraktiv. All information sammanställs i ett försäljningsprospekt.

Du får följande information på Landskapsregeringens webbplats:

Läs vår mera allmänt kring energideklaration för byggnader

Läs mera om vår landskapsförordning gällande energideklaration för byggnader

Läs mera om vår landskapslag kring energideklaration för byggnader

 

Under försäljningen

Marknadsföringen sker via vår hemsida, på sociala medier och till viss del i tidningsannonser. Visningar sker både som enskilda visningar och allmänna visningar. När en köpare har sett objektet och vill acceptera utgångspriset eller lämna in ett skriftligt anbud så närmar vi oss ett avslut på affären. Om fler personer accepterar utgångspriset ordnas en budgivning där alla som accepterat utgångspriset har möjlighet att delta.

Budgivningen, som är muntlig, håller vi på vårt kontor. Före budgivningen startar går vi igenom viktiga villkor för affären som tex betalningstid, tillträde, minimihöjning av anbud mm. Budgivare kan höja sitt bud ett obegränsat antal gånger.

Det är bra att vara väl förberedd inför budgivningstillfället. Före slutbudet gör vi en nedräkning ”första, andra, tredje”, och därefter är budgivningen avgjord.

Efter försäljningen

Så snart som möjligt efter att en köpare är utsedd tecknas köpebrevet under och köpesumman betalas enligt villkor i köpebrevet. Säljaren lämnar över nycklarna till köparen. Säljare och köpare ordnar så att el-, vatten- och avloppsanslutningar förs över till köparen. Bostaden lämnas över i välstädat skick.

Säljaren skall deklarera försäljningen och betala eventuell skatt på försäljningsvinst i ”Min Skatt”. Köparen skall lämna in en överlåtelseskattedeklaration i ”Min Skatt” I vissa fall är försäljningen/köpet skattefritt. Köparen ansöker om lagfart till lantmäteriverket.

En försäljning av egen bostad är skattefri under förutsättning att du själv eller någon i din familj utan avbrott bott stadigvarande i bostaden i minst 2 år under din ägartid. Till familjen anses höra make eller maka samt minderåriga barn.

En köpare är befriad från överlåtelseskatt vid köp av första bostad, om köparen ej tidigare ägt minst hälften av ett bostadshus eller minst hälften av aktier /andelar som berättigar till besittning av en bostadsaktielägenhet och om köparen fyllt 18 år men är under 40 år. För att få befrielse krävs också att köparen använder, eller börja använda, huset/lägenheten som egen stadigvarande bostad.

Det här är en kort sammanfattning av en fastighetsöverlåtelse och vi betonar att varje affär kräver en noggrann genomgång. Texten ovan beskriver en försäljning av fast egendom, dvs bostadshus och markområde. För fritidsbostäder är förfarandet likartat men då behövs i regel ingen besiktning och energideklaration.

När det gäller försäljning av aktielägenheter har bostadsaktiebolaget en energideklaration för hela bolagets fastighet och även en femårsplan som visar vilka underhållsarbeten eller renoveringar bostadsaktiebolaget planerat. Ett disponentintyg begärs från disponenten eller styrelseordföranden för att erhålla all information om bolaget och aktielägenheten. I samband med en försäljning av en aktielägenhet kan säljaren bli ansvarig för fel i två är efter att affären avslutats. Bostadsaktiebolaget ansvarar för en betydande del av fastigheten (vattenledningsnät, avloppssystem, yttertak, fasad, dränering mm), och inte du som aktieägare. Var gränsen mellan aktieägarens ansvar och bostadsaktiebolagets ansvar går kan du erhålla information om från bostadsaktiebolaget.

Det finns mycket bra information att hämta från Konkurrens och Konsumentverkets webbplats när det gäller försäljning av bostad. 

Läs mera om försäljning av bostad på KKVs webbplats